Publicatie ANBI

Gegevens

Stichting ES
RSIN 851351177
Postbus 602
5140 AP Waalwijk
info@stichtinges.nl

 

Doelstelling

De doelstelling van Stichting ES is het verlenen van emotionele support aan alle individuen die door situatieveranderingen emotionele problemen ervaren, niemand uitgezonderd.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting ES bestaat uit:

Marieke Kokkeler, communicatiedeskundige
Reinier van Loon, bedrijfseconoom
Irene Slaats, psychosociaal therapeut
Rob van Valderen, huisarts
Franca van Winkel, gepensioneerd directievoorzitter coöperatieve bank

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning en of onkostenvergoeding. Het beloningsbeleid van Stichting ES is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

 

Activiteiten

Stichting ES, de stichting die kosteloos online Emotionele Support verleent aan mensen die door situatieveranderingen problemen ervaren is op 27 januari 2012 opgericht. Hulpvragers (bij ES supportvragers genoemd) worden per chat begeleid door supportgevers. Deze supportgevers zijn volwassenen die in het dagelijks leven bijvoorbeeld als fysiotherapeut, sociaal psycholoog, gezinsvoogd of verpleegkundige werkzaam zijn. Daar bovenop volgen zij als aanvulling een specialistische HBO opleiding in de psychosociale zorg. De supportgevers worden daar bovenop extra in een kortdurende training opgeleid in procesbegeleiding per chat. Tijdens hun diensten staan zij onder supervisie van coördinatoren, die ook de dagelijkse leiding van ES vormen, laatstgenoemden zijn in dienst van ES of werken op freelance basis.

 

Beleidsplan

Het beleid van Stichting ES is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, het verlenen van online emotionele support aan mensen die door situatieveranderingen in problemen zijn gekomen. Stichting ES is voor de uitoefening van haar activiteiten afhankelijk van financiële ondersteuning in de vorm van giften door supporters. Stichting ES heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet besteed worden conform de doelstelling. Voor het beloningsbeleid van Stichting ES, zie bovenstaand. De administratie van Stichting ES wordt gevoerd door Addax adviesgroep, een extern administratief en financiële dienstverlener. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door de bestuursleden gezamenlijk.

2018

Activiteitenverslag 2018

In 2018 werd opnieuw support verleend aan mensen die tegenwind ervoeren op emotioneel vlak. De chat was dagelijkse geopend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht.

Tachtig vrijwillige supportgevers verleenden, onder supervisie van Anna Nijburg, de gevraagde emotionele ondersteuning. Anna is voor 25 uur per week in dienst van Stichting ES. Zij heeft de dagelijkse leiding binnen de stichting en stuurt het freelance feedbackteam aan bestaande uit: Dorien Abels, Silvia den Hollander en Elly Jonker. De trainingen voor nieuwe supportgevers lag ook dit jaar, op freelance basis, in handen van Ilona Pessers. Verschillende vrijwilligers ondersteunden Ilona tijdens de trainingsdagen. Jolanda Heijmans verzorgde als vanouds de administratieve zaken voor ES. Zij is daarvoor 3,5 uur per week in dienst van de stichting.

Dit team zorgde ervoor dat mensen die het nodig hadden zeven dagen per week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kosteloos en anoniem emotionele support ontvingen.

Bestuurslid van het eerste uur Reinier van Loon is als penningmeester opnieuw toegetreden tot het bestuur. Hij kent alle ins en outs van ES, wat van grote meerwaarde is op het uitzetten van de grote lijnen. Rob van Valderen heeft als secretaris het bestuur op 5 personen gebracht. Hij versterkt het team met zijn vakinhoudelijke expertise.

In november van 2018 was er weer een grandioos ES gala in de Orangerie in ‘s-Hertogenbosch. Dit jaar onder het culinaire oog van John Kocken. Een wervelende avond met een geweldige opbrengst van haast 80.000 euro.

Het jaar werd fund-technisch gezien afgerond met de Rotary SantaRun Waalwijk. Het geweldige evenement waarbij Waalwijk rood kleurt en de opbrengst wordt verdeeld onder verschillende goede doelen. Gelukkig was ES ook dit jaar één van de goede doelen die een super cheque in ontvangst mocht nemen.

Zeer tevreden dat we ook in 2018 weer een grote groep mensen een steuntje in de rug hebben mogen geven.

Financiële ontwikkelingen

De opbrengsten in 2018 bedragen € 97.141 (begroot: € 90.000, 2017: € 37.733) en het resultaat boekjaar bedraagt € 14.376 (begroot: € 7.000 , 2017: € 20.196 negatief).

In 2018 bestonden de opbrengsten uit giften door ES Gala (€ 79.840), Club van Duizend leden (€ 8.000), Service clubs (€ 7.250) en opbrengsten van verrassingssupporters (€ 2.051).

De salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2018 € 30.139  (begroot: € 33.000, 2017: € 24.295). Kosten supervisie bedragen in 2018 € 15.130 (€ 2017: 23.840)

Balans 2018

Activa 2018 2017
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa €   6.850,- €   5.900,-
Liquide middelen €  40.186,- €  26.104,-
Totaal activa €  47.036,- €  32.004,-

 

Passiva 2018 2017
Eigen Vermogen
Overige reserves €  29.203,- €  49.399,-
Resultaat boekjaar €  14.376,- €  (20.196),-
Totaal Eigen Vermogen €  43.579,- €  29.203,-
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva €   3.457,- €   2.801,-
Totaal passiva €  47.036,- €  32.004,-

Toelichting op balans

Overige vorderingen en overlopende activa (1)
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het verslagjaar (2018: € 6.850, 2017: € 5.900).

Overige schulden en overlopende passiva (2)
De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit crediteuren € 276, loonbelasting € 686, reservering vakantiegeld € 995, overlopende passiva € 1.500 totaal € 3.457 (2017: € 2.801).

Baten en lasten 2018

Staat van baten en lasten over 2018
Giften €  17.301,-
Gala €  79.840,-
Totaal opbrengsten €  97.141,-
Salaris €  25.371,-
Sociale lasten €   4.768,-
Kosten supervisie €  15.130,-
Overige kosten € 37.496,-
Totaal kosten €  82.765,-
Resultaat €  14.376,-

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten (3)
De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:
ES Gala € 79.840
Lidmaatschap Club van Duizend € 8.000
Service Clubs € 7.250
Overige giften € 2051
Totaal opbrengsten € 97.141

Overige giften bestaan hoofdzakelijk uit giften door verrassingssupporters.

Overige kosten (4)
De overige kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor evenement ES gala (2018: € 33.119, 2017: € 0), bankkosten, kantoorkosten en verzekeringskosten.

Personeelsbestand
De stichting had in 2018 2 personeelsleden, samen 0,7125 FTE (2017: 2 personeelsleden).

Begroting 2019

Begroting 2019
Opbrengsten €  42.000,-
Lonen en salarissen €  28.000,-
Sociale lasten €    5.000,-
Kosten supervisie €  17.000,-
Overige kosten €   8.000,-
Totaal kosten €  58.000,-
Resultaat €  (16.000,-)

Vooruitblik 2018

In 2019 hebben we op 05 november een besloten feestelijk samenzijn voor onze leden van de Club van Duizend om hen te bedanken voor hun jaarlijkse gulle gift.

Ook in 2019 wordt geïnvesteerd in de opleiding van een compleet nieuw supportgeversteam dat een jaar lang kosteloos zijn diensten zal verlenen aan de supportvragers die hulp zoeken bij ES. Het begeleiden van mensen online vraagt een andere expertise dan het werken met cliënten die fysiek aanwezig zijn. De nieuwe hulpverleners, die gewend zijn om één op één consulten te geven gaan, leren in de training tot online begeleider een nieuwe manier van werken. Deze supportgevers werken kosteloos. De vergoeding voor deze investering krijgen zij in vorm van feedback waardoor zij professioneel verder kunnen ontwikkelen.

We hopen in 2019 ook weer te mogen samenwerken plaatselijk en regionale serviceclubs. We dragen heel graag bij aan de evenementen die zij organiseren.

Sluiten we af met een welgemeende dankjewel aan het complete ES team. Zonder hun dagelijkse aanwezigheid op het platform van ES zou hulp niet mogelijk zijn. En natuurlijk een dikke dankjewel aan het adres van onze sponsoren. Hun financiële bijdrage kan niet gemist worden.

Nu alweer volop bezig in dit nieuwe jaar. Een jaar waarin we de voorbereidingen treffen om de openingstijden van ES nog verder uit te breiden.

Bestuur Stichting ES
16 mei 2019

2017

Activiteitenverslag 2017

Ook in 2017 werd dagelijks per chat support verleend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht aan mensen die het even niet meer alleen konden.

De support bij ES werd gegeven door 78 vrijwillige professionals in de dop (supportgevers). Anna Nijburg, in dienst van Stichting ES (25 uur per week), was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Ze stuurde het freelance feedbackteam aan bestaande uit: Elly Jonker, Jacqueline van Veelen, Maaike Viersen en Silvia den Hollander. De training van nieuwe supportgevers lag op freelance basis in handen van Ilona Pessers. Zij werd in de training bijgestaan door verschillende vrijwilligers. Voor de administratieve werkzaamheden was Jolanda Heijmans verbonden aan de Stichting (3,5 uur per week). Dit team zorgde ervoor dat mensen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kosteloos en anoniem emotionele support ontvingen van ES. Het team bleek ook prima in staat om tegenslag binnen de eigen club op te vangen. Door een levensbedreigende situatie in het privéleven van Anna was zij genoodzaakt haar werk een periode stil te leggen. Doordat de overige teamleden de koppen bij elkaar hebben gestoken en de schouders eronder gezet, hebben de supportvragers de support gekregen die ze mochten verwachten.

In dit jubileumjaar is de Club van 100 omgezet in de Club van Duizend. Leden betaalden 1000 euro voor hun lidmaatschap. In het kader van geef, neem, verbind én als je jarig bent dan vier je feest, zijn de Club van Duizend leden en hoofdsponsors in het zonnetje gezet bij De Heer Kocken in Vught. Een ware sterrenlunch, entertainment en mooie gesprekken op een najaarszondag in oktober.

Ook de vrijwilligers ontvingen een feestelijke attentie. Een van onze vaste sponsoren stelde voor iedere vrijwilliger een prachtige portemonnee ter beschikking.

Op 17 december was ES wederom van de partij bij Santa Run Waalwijk. Door een grote groep vrijwilligers kleurde Waalwijk rood met een vleug oranje. De ES trommelaars van Sampartyca begeleidden de deelnemers bij de doorloop in het centrum. Na afloop mocht ES een cheque met een gigantisch bedrag in ontvangst nemen.

Happy, dat we opnieuw zoveel hulp hebben kunnen verlenen. Op naar nog meer online ondersteuning.

Financiële ontwikkelingen

De opbrengsten in 2017 bedragen € 37.733 (begroot: € 45.000, 2016: € 94.904) en het resultaat boekjaar bedraagt € 20.196 negatief (begroot: € 16.000 negatief, 2016: € 13.135).

In 2017 bestonden de opbrengsten uit giften door Club van Duizend leden (€ 26.250), Club van 100 leden (€ 3.333), Service clubs (€ 7.750) en opbrengsten van verrassingssupporter (€ 400).

De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2017 € 24.295 (begroot: € 33.000, 2016: € 32.637).

Balans 2017

Activa 2017 2016
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa €  5.900,- €  11.475,-
Liquide middelen €  26.104,- €  44.605,-
Totaal activa €  32.004,- €  56.080,-

 

Passiva 2017 2016
Eigen Vermogen
Overige reserves €  49.399,- €  36.264,-
Resultaat boekjaar €  (20.196),- €  13.135,-
Totaal Eigen Vermogen €  29.203,- €  49.399,-
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva €  2.801,- €  6.681,-
Totaal passiva €  32.004,- €  56.080,-

Toelichting op balans

Overige vorderingen en overlopende activa (1)
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het verslagjaar (2017: € 5.900; 2016: € 11.475).

Overige schulden en overlopende passiva (2)
De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit crediteuren € 1.124, loonbelasting € 682, reservering vakantiegeld € 995, totaal € 2.801 (2016: € 6.681).

Baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten over 2016
Giften € 37.733,-
Totaal opbrengsten € 37.733,-
Lonen en salarissen € 19.623,-
Sociale lasten €  4.672,-
Afschrijvingskosten €    0,-
Overige kosten € 33.634,-
Totaal kosten € 57.929,-
Resultaat €  (20.196),-

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten (3)
De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 100 € 3.333
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 1.000 € 26.250
Giften Service Clubs € 7.750
Overige giften € 400
Totaal opbrengsten € 37.733

Overige giften bestaan hoofdzakelijk uit giften door verrassingssupporters.

Overige kosten (4)
De overige kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor training en begeleiding van supportgevers (2017: € 23.840, 2016: € 17.288), kosten voor evenement Club van Duizend (2017: € 5.642, 2016: € 0), bankkosten, kantoorkosten en verzekeringskosten.

Personeelsbestand
De stichting had in 2017 2 personeelsleden, samen 0,7125 FTE (2016: 2 personeelsleden).

Begroting 2018

Begroting 2018
Opbrengsten € 90.000,-
Lonen en salarissen € 28.000,-
Sociale lasten €  5.000,-
Afschrijvingskosten
Overige kosten € 50.000,-
Totaal kosten € 83.000,-
Resultaat € 7.000,-

Vooruitblik 2018

Voor 2018 staat het grote ES gala weer op de planning. Food, fun en fund in de Orangerie in Den Bosch de 1ste zondag van november. Feesten en Geld inzamelen zodat nog meer mensen de hulp krijgen die ze verdienen.

En opnieuw zal ES dit jaar in een compleet supportgeversteam investeren, een team dat minimaal voor een jaar een commitment aangaat. Een groep van circa 50 personen zal getraind worden in het geven van online begeleiding. Begeleiding, in fysieke aanwezigheid van de cliënt, die supportgevers gewend zijn om te geven als zij zich aanmelden bij ES is een andere tak van sport dan online begeleiden. Training in en begeleiding bij deze speciale manier van werken is gevraagd. Supportgevers werken kosteloos. De vergoeding voor deze investering krijgen zij in vorm van feedback waardoor zij professioneel verder ontwikkelen.

De samenwerking met plaatselijke serviceclubs zien we ook graag bestendigd in 2018. Waar mogelijk en gewenst zullen we bijdragen aan evenementen die zich aandienen.

Op deze plek en op dit moment zeggen we graag wederom dankjewel tegen alle supporters die het werk van ES financieel mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk tegen alle supportgevers en het begeleidende team, die dag in dag uit mensen een steuntje in de rug geven.

Bestuur Stichting ES
31 mei 2018

 

2016

Activiteitenverslag 2016

In 2016 wordt dagelijks per chat support verleend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht.

Het supportgeversteam bestaat dit jaar uit 56 supportgevers. Voor de begeleiding van deze groep is Anna Nijburg in dienst van Stichting ES (25 uur per week). Anna stuurt tevens het feedbackteam 2016 van 38 vrijwilligers (oud-supportgevers) aan. Elly Jonker, Jacqueline van Veelen, Maaike Viersen en Silvia den Hollander zijn op freelance basis de back-up van Anna Nijburg. De training van de nieuwe supportgevers ligt op freelance basis in handen van Ilona Pessers. Zij wordt in de training bijgestaan door verschillende vrijwilligers uit het feedbackteam. Voor de administratieve werkzaamheden is Jolanda Heijmans in dienst van de Stichting (3,5 uur per week). Een steady team dat ervoor zorgt dat mensen een steuntje in de rug krijgen bij tegenwind.

Aan de Club van 100 nemen dit jaar wederom de hoofdsupporters en zakelijke supporters deel die €1.000 per jaar of een equivalent aan goederen of diensten doneren. Eind 2016 hebben 46 leden zitting in de club lid van de Club van 100 voor ES (eind 2015: 44).

Op 6 juni genieten we bij prachtig weer van de jaarlijkse Clubavond. De club van 100 leden worden enorm in de watten gelegd bij Grand Café Du Nord in Kaatsheuvel. Een klasse bijdrage van Hugo de Ruijter. Na bubbels, bites en met de bekende goodiebag onder de arm gaan de clubleden tevreden naar huis.

Food, fun en fund tijdens het spetterende ES gala op 6 november. Een geweldig feest op een schitterende locatie: de Orangerie in ’s Hertogenbosch. Tafelverkoop, Puur Lotery en een knallende veiling zorgden voor een opbrengst van meer dan € 75.000.

Trots kijken we terug op een jaar van support, door support. Samen sterk 2017 in.

Financiële ontwikkelingen

De opbrengsten in 2016 bedragen € 94.904 (begroot: €91.000, 2015: € 23.766) en het resultaat boekjaar bedraagt €13.135 (begroot: € 20.000, 2015: € 2.258 negatief).

In 2016 bestonden de opbrengsten uit giften door Club van 100 leden (€ 11.334) en hoofdsponsors (€5.000) opbrengsten met betrekking tot de ES Gala (€ 77.625) en opbrengsten van verrassingssupporter (€ 945).

De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2016 € 32.637 en liggen in lijn met de begroting en 2015 (begroot: €30.000, 2015: €27.880).

Balans 2016

Activa 2016 2015
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa €  11.475,- €  3.818,-
Liquide middelen €  44.605,- €  40.523,-
Totaal activa €  56.080,- €  44.341,-

 

Passiva 2016 2015
Eigen Vermogen
Overige reserves €  36.264,- €  55.884,-
Resultaat boekjaar €  13.135,- €  (19.620),-
Totaal Eigen Vermogen €  49.399,- €  36.264,-
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva €  6.681,- €  8.077,-
Totaal passiva €  56.080,- €  44.341,-

Toelichting op balans

Overige vorderingen en overlopende activa (1)
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het verslagjaar (2016: € 11.475; 2015: € 3.818).

Overige schulden en overlopende passiva (2)
De grootste post binnen overige schulden en overlopende passiva is ontvangen giften met betrekking tot het verslagjaar (2016: € 3.333, 2015: € 6.000).

Baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten over 2016
Giften € 94.904,-
Totaal opbrengsten € 94.904,-
Lonen en salarissen € 27.816,-
Sociale lasten €  4.821,-
Afschrijvingskosten €    0,-
Overige kosten € 49.132,-
Totaal kosten € 81.769,-
Resultaat €  13.135,-

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten (3)
De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:
Opbrengsten ES gala € 77.625,-
Giften door hoofdsponsors € 5.000
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 100 € 11.334
Overige giften € 945,-
Totaal opbrengsten € 94.904

Overige giften bestaan hoofdzakelijk uit giften door verrassingssupporters.

Overige kosten (4)
De overige kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor training en begeleiding van supportgevers (2016: € 17.288, 2015: € 15.248), kosten voor het ES gala (2016: € 29.050,-, 2015: € 0), bankkosten, kantoorkosten en verzekeringskosten.

Personeelsbestand
De stichting had in 2016 2 personeelsleden, samen 0,7125 FTE (2015: 2 personeelsleden).

Begroting 2017

Begroting 2017
Opbrengsten € 45.000,-
Lonen en salarissen € 28.000,-
Sociale lasten €  5.000,-
Afschrijvingskosten
Overige kosten € 28.000,-
Totaal kosten € 61.000,-
Resultaat € (16.000),-

Vooruitblik 2017

In 2017 bestaat ES 5 jaar en wie jarig is viert feest. De vaste supporters van ES zullen dit jaar worden uitgenodigd voor een Food en Fun event. Een sterren culinair samenzijn.

Een lustrum nodigt ook uit tot verandering. Halverwege 2017 zullen we met nieuws hieromtrent naar buiten komen.

Dit jaar zal ES opnieuw in een compleet supportgeversteam investeren, een team dat minimaal voor een jaar een commitment aangaat. Een groep van circa 50 personen zal getraind worden in het geven van online begeleiding. De één op één begeleiding die supportgevers onder de knie hebben als zij zich aanmelden bij ES is een andere tak van sport dan online begeleiden. Training in en begeleiding bij deze speciale manier van werken is gevraagd. Supportgevers investeren in tijd en ontvangen in de vorm van professionele groei.

Ook dit jaar zullen wij weer in contact staan met de plaatselijke serviceclubs om, waar mogelijk en gewenst, bij te dragen aan evenementen die zich aandienen. Daarnaast zullen wij een start maken met het werven van fondsen. En natuurlijk hopen we dat we opnieuw mogen rekenen op ons vaste supporters.

Na deze vooruitblik even terug naar het hier en nu om een dankwoord uit te spreken. Dank aan alle supporters die het werk van ES financieel mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast ook een diepe buiging voor alle supportgevers en het begeleidende team, die dag in dag uit steun hebben geboden bij tegenwind.

Bestuur Stichting ES
30 juni 2017

 

2015

Activiteitenverslag 2015

In 2015 wordt dagelijks per chat support verleend van 9.00 uur in de ochtend tot 0.00 uur in de nacht.

Het supportgeversteam bestaat dit jaar uit 55 supportgevers. Voor de begeleiding van deze groep is Anna Nijburg in dienst van Stichting ES (25 uur per week). Anna stuurt tevens het feedbackteam 2015 van 35 vrijwilligers (oud-supportgevers) aan. Elly Jonker en Jacqueline van Veelen zijn op freelance basis de back-up van Anna Nijburg. De training van de nieuwe supportgevers ligt op freelance basis in handen van Ilona Pessers. Zij wordt in de training bijgestaan door verschillende vrijwilligers uit het feedbackteam. Voor de administratieve werkzaamheden is Jolanda Heijmans in dienst van de Stichting (3,5 uur per week).

Ook dit jaar vormen de hoofdsupporters en zakelijke supporters de Club van 100 voor ES. Het lidmaatschap bedraagt minimaal €1.000 per jaar of een equivalent aan goederen of diensten. Ultimo 2015 zijn 44 supporters lid van de Club van 100 voor ES (ultimo 2014: 38).

In december mocht Stichting ES opnieuw meewerken aan Santa Run Waalwijk. Het was wederom een waar spektakel. Waalwijk kleurde rood. Midden in het feestgedruis was een compleet ingerichte ES winterset te vinden waar lopers op de foto konden met hun favoriete prof voetballer van samenwerkingspartner RKC. Rotary Waalwijk en Rotary Loon op Zand zorgden voor een geweldig sponsorbedrag.

We zijn ontzettend trots op de nieuwe uitstraling van ES die dit jaar is ontwikkeld. Een fris logo uitgewerkt in een steady huisstijl, ontwikkeld door Janssen.nl, laat zien dat ES klaar is voor een volgend ontwikkelingsjaar.

Financiële ontwikkelingen

De opbrengsten in 2015 bedragen €23.766 (begroot: €45.000, 2014: €105.790) en het resultaat boekjaar bedraagt negatief €19.620 (begroot: €2.258 negatief, 2014: €42.978 positief).

De hogere opbrengsten in 2014 waren hoofdzakelijk te danken aan het ES gala dat in november 2014 voor de eerste maal heeft plaatsgevonden (totale opbrengsten €71.385). In 2015 bestonden de opbrengsten hoofdzakelijk uit giften door Club van 100 leden (€13.000) en hoofdsponsors (€5.000) en opbrengsten met betrekking tot de Santa Run Waalwijk (€4.818). In het najaar van 2016 zal wederom een ES gala worden georganiseerd.

De lonen en salarissen (inclusief sociale lasten) bedragen in 2015 €27.880 en liggen in lijn met de begroting en 2014 (begroot: €35.000, 2014: €30.383).

Balans 2015

Activa 2015 2014
Vaste activa
Materiële vaste activa €  0,- €  258,-
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa €  3.818,- €  12.150,-
Liquide middelen €  40.523,- €  49.359,-
Totaal activa €  44,341,- €  62,117,-

 

Passiva 2015 2014
Eigen Vermogen
Overige reserves €  55,884,- €  12.906,-
Resultaat boekjaar €  (19.620),- €  42.978,-
Totaal Eigen Vermogen €  36.264,- €  55.884,-
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva €  8.077,- €  6.233,-
Totaal passiva €  44.341,- €  62.117,-

Toelichting op balans

Materiële vaste activa (1)
De inventaris betreft computerapparatuur met een aanschafwaarde van € 1.554, welke lineair wordt afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 3 jaar.

Overige vorderingen en overlopende activa (2)
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen opbrengsten met betrekking tot het verslagjaar (2015: €3.818; 2014: € 12.500).

Overige schulden en overlopende passiva (3)
De overige schulden en overlopende passiva bestaan hoofdzakelijk uit vooruit ontvangen giften met betrekking tot het verslagjaar (2015: €6.000, 2014: € 5.000).

Baten en lasten 2015

Staat van baten en lasten over 2015
Giften € 23.766,-
Totaal opbrengsten € 23.766,-
Lonen en salarissen € 24.235,-
Sociale lasten €  3.645,-
Afschrijvingskosten €    258,-
Overige kosten € 15.248,-
Totaal kosten € 43.386,-
Resultaat €  (19.620),-

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten (4)
De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:
Giften door hoofdsponsors € 5.000
Giften uit hoofde van lidmaatschap Club van 100 € 13.000
Giften door service clubs € 4.838
Overige giften € 928
Totaal opbrengsten €23.766

Giften door service clubs bestaan hoofdzakelijk uit opbrengsten Santa run (Rotary Club Waalwijk, Loon op Zand). Overige giften bestaan hoofdzakelijk uit giften door verrassingssupporters.

Overige kosten (5)
De overige kosten bestaan uit hoofdzakelijk uit kosten voor training en begeleiding van supportgevers (2015: €10.679, 2014: € 5.215), kosten van het ES gala (2015: €-, 2014: € 23.748), bankkosten, kantoorkosten en verzekeringskosten.

Personeelsbestand
De stichting had in 2015 2 personeelsleden, samen 0,7125 FTE (2014: 2 personeelsleden).

Begroting 2016

Begroting 2016
Opbrengsten € 91.000,-
Lonen en salarissen € 25.000,-
Sociale lasten €  5.000,-
Afschrijvingskosten
Overige kosten € 41.000,-
Totaal kosten € 71.000,-
Resultaat € 20.000,-

Vooruitblik 2016

In 2015 is voor de exploitatie gebruik gemaakt van de financiële reserve die met name in 2014 is opgebouwd. 2016 is het jaar waarin we speren op aanvulling van de financiële reserve. Daartoe staat het jaar in het teken van het ES gala. Onze hoofdsupporters en zakelijke supporters en andere ES belangstellenden zullen worden uitgenodigd voor dit exclusieve gala.
Natuurlijk zetten we ook in 2016 onze clubleden weer in het zonnetje tijdens de Club van 100 avond die dit jaar in juni plaatsvindt.

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer gewerkt aan een nieuw supportgeversteam van minimaal 50 hulpverleners. Deze personen zullen allen worden getraind en begeleid om online hulp te kunnen verlenen aan onze supportvragers.

De verwachting is dat van de supportgeversgroep van 2015 ook hulpverleners aangesloten zullen blijven bij ES. Dat maakt het mogelijk de bezetting op drukke uren opnieuw te versterken.

Met de bekende kerstactie waarbij mensen kunnen doneren aan ES en daarvoor een digitale kerstkaart ontvangen om naar familie, vrienden en relaties te sturen sluiten we het jaar af.

Contact met de serviceclubs blijft een belangrijke prioriteit voor ES. We zullen, waar mogelijk, richten op een actieve samenwerking.

Naast deze activiteiten die gericht zijn op een kwalitatief hoogwaardig supportgeversteam en het vergroten van de financiële reserve wordt er door onze nieuwe hoofdsupporter Janssen.nl gewerkt aan een kersverse ES site.

Tenslotte willen wij graag alle supporters enorm bedanken voor hun bijdrage van het afgelopen jaar. En natuurlijk een dik compliment aan alle supportgevers en het begeleidende team. Deze mensen maken het gezamenlijk mogelijk om Eerste Hulp Bij Stress (EHBS) te bieden aan mensen die het tijdelijk niet alleen kunnen. Een laatste dankwoord van dit jaar doen we graag aan Lot Gijzen en Ronnie Gerschtanowitz. Ze waren bestuursleden van het eerste uur. Dank dat jullie ES mee op de kaart hebben gezet.

ES, met elkaar voor elkaar in 2016.

Bestuur Stichting ES
30 juni 2016